Past Teams

2017 Varsity

2016 Varsity

2017 Jr. Varsity

2016 Jr. Varsity

2015 Varsity

2015 Jr. Varsity

2014 Varsity

2014 Jr. Varsity

2013 Varsity

2013 Jr. Varsity